CCEO

C U P R I N S
Cuprins simplificat

CANOANE PRELIMINARE

TITLU I: DESPRE CREDINCIOŞII CREŞTINI ŞI TOATE DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOR

TITLU II: DESPRE BISERICILE SUI IURIS ŞI DESPRE RITURI
     CAP. I: DESPRE ÎNSCRIEREA ÎNTR-O BISERICĂ SUI IURIS
     CAP. II: DESPRE PĂSTRAREA RITURILOR

TITLU III: DESPRE AUTORITATEA SUPREMĂ A BISERICII
     CAP. I: DESPRE PONTIFUL ROMAN
     CAP. II: DESPRE COLEGIUL EPISCOPILOR

TITLU IV: DESPRE BISERICILE PATRIARHALE
     CAP. I: DESPRE ALEGEREA PATRIARHILOR
     CAP. II: DESPRE DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PATRIARHILOR
     CAP. III: DESPRE SINODUL EPISCOPILOR BISERICII PATRIARHALE
     CAP. IV: DESPRE CURIA PATRIARHALĂ
     CAP. V: DESPRE SCAUNUL PATRIARHAL VACANT SAU ÎMPIEDICAT
     CAP. VI: DESPRE MITROPOLIŢII BISERICII PATRIARHALE
     CAP. VII: DESPRE ADUNAREA PATRIARHALĂ
     CAP. VIII: DESPRE TERITORIUL BISERICII PATRIARHALE ŞI DESPRE PUTEREA PATRIARHULUI ŞI A SINOADELOR ÎN AFARA ACESTUI TERITORIU

TITLU V: DESPRE BISERICILE ARHIEPISCOPALE MAJORE

TITLU VI: DESPRE BISERICILE MITROPOLITANE ŞI CELELALTE BISERICI SUI IURIS
     CAP. I: DESPRE BISERICILE MITROPOLITANE SUI IURIS
     CAP. II: DESPRE CELELALTE BISERICI SUI IURIS

TITLU VII: DESPRE EPARHII ŞI EPISCOPI
     CAP. I: DESPRE EPISCOPI
          Art. I: Despre alegerea Episcopilor
          Art. II: Despre drepturile şi îndatoririle Episcopilor eparhiali
          Art. III: Despre Episcopii coadjutori şi despre Episcopii auxiliari
          Art. IV: Despre scaunul eparhial vacant sau împiedicat
          Art. V: Despre Administratorii apostolici
     CAP. II: DESPRE ORGANELE CARE AJUTĂ EPISCOPUL EPARHIAL ÎN CONDUCEREA EPARHIEI
          Art. I: Adunarea eparhială
          Art. II: Despre curia eparhială
               1° Despre Protosincel şi despre Sinceli
               2° Despre cancelar şi ceilalţi notari şi despre arhiva curiei eparhiale
               3° Despre economul eparhial şi despre consiliul pentru problemele economice
          Art. III: Despre consiliul preoţesc şi despre colegiul consilierilor eparhiali
          Art. IV: Despre consiliu pastoral
          Art. V: Despre protopopi
     CAP. III: DESPRE PAROHII, DESPRE PAROHI ŞI DESPRE VICARII PAROHIALI
     CAP. IV: DESPRE RECTORII BISERICILOR

TITLU VIII: DESPRE EXARHATE ŞI DESPRE EXARHI

TITLU IX: DESPRE ADUNĂRILE IERARHILOR MAI MULTOR BISERICI SUI IURIS

TITLU X: DESPRE CLERICI
     CAP. I: DESPRE FORMAREA CLERICILOR
          Art. I: Despre înfiinţarea şi conducerea seminarelor
          Art. II: Despre formarea la slujire
     CAP. II: DESPRE ÎNSCRIEREA CLERICILOR ÎNTR-O EPARHIE
     CAP. III: DESPRE DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE CLERICILOR
     CAP. IV: DESPRE PIERDEREA STĂRII CLERICALE

TITLU XI: DESPRE LAICI

TITLU XII: DESPRE MONAHI ŞI CEILALŢI CĂLUGĂRI ŞI MEMBRI AI ALTOR INSTITUTE DE VIAŢĂ CONSACRATĂ
     CAP. I: DESPRE MONAHI ŞI CEILALŢI CĂLUGĂRI
          Art. I: Canoane generale
               1° Despre dependenţa călugărilor de Episcopul eparhial, de Patriarh, de Scaunul Apostolic
               2° Despre Superiorii şi despre membrii institutelor călugăreşti
          Art. II: Despre mănăstiri
               1° Despre înfiinţarea şi desfiinţarea mănăstirilor
               2° Despre Superiorii mănăstirilor, Sinaxe şi economi
               3° Despre admiterea în mănăstirea sui iuris şi despre noviciat
               4° Despre consacrarea sau profesiunea monastică
               5° Despre formarea membrilor şi despre disciplina monastică
               6° Despre pustnici
               7° Despre mănăstirea stavropighie
               8° Despre trecerea la o altă mănăstire
               9° Despre exclaustrare şi despre părăsirea mănăstirii
               10° Despre demiterea monahilor
          Art. III: Despre ordine şi congregaţii
               1° Despre înfiinţarea şi despre desfiinţarea unui ordin, congregaţii, provincii, case
               2° Despre Superiori, despre Sinaxe şi despre economi în ordine şi congregaţii
               3° Despre admiterea în ordine şi în congregaţii şi despre noviciat
               4° Despre profesiune în ordine şi congregaţii
               5° Despre formarea membrilor şi despre disciplina călugărească în ordine şi în congregaţii
               6° Despre trecerea la un alt ordin sau congregaţie sau la o mănăstire sui iuris
               7° Despre exclaustrare şi despre părăsirea ordinului sau a congregaţiei
               8° Despre demiterea din ordin sau congregaţie
     CAP. II: DESPRE SOCIETĂŢILE DE VIAŢĂ COMUNĂ DUPĂ MODEL CĂLUGĂRESC
     CAP. III: DESPRE INSTITUTELE SECULARE
     CAP. IV: DESPRE ALTE FORME DE VIAŢĂ CONSACRATĂ ŞI DESPRE SOCIETĂŢILE DE VIAŢĂ APOSTOLICĂ

TITLU XIII: DESPRE ASOCIAŢIILE CREDINCIOŞILOR CREŞTINI

TITLU XIV: DESPRE EVANGHELIZAREA POPOARELOR

TITLU XV: DESPRE MAGISTERUL BISERICESC
     CAP. I: DESPRE SARCINA BISERICII DE A ÎNVĂŢA ÎN GENERAL
     CAP. II: DESPRE SLUJIREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU
          Art. I: Despre predicarea cuvântului lui Dumnezeu
          Art. II: Despre formarea catehetică
     CAP. III: DESPRE EDUCAŢIA CATOLICĂ
          Art. I: Despre şcoli, mai ales cele catolice
          Art. II: Despre universităţile catolice de studii
          Art. III: Despre universităţile bisericeşti de studii şi despre facultăţi
     CAP. IV: DESPRE MIJLOACELE DE COMUNICARE SOCIALĂ ŞI ÎN SPECIAL DESPRE CĂRŢI

TITLU XVI: DESPRE CULTUL DIVIN ŞI MAI ALES DESPRE SACRAMENTE
     CAP. I: DESPRE BOTEZ
     CAP. II: DESPRE UNGEREA SFÂNTULUI MIR
     CAP. III: DESPRE DIVINA EUHARISTIE
     CAP. IV: DESPRE SACRAMENTUL PENITENŢEI
     CAP. V: DESPRE UNGEREA BOLNAVILOR
     CAP. VI: DESPRE SACRA HIROTONIRE
          Art. I: Ministrul sacrei hirotoniri
          Art. II: Despre subiectul sacrei hirotoniri
               1° Despre cele ce se cer candidaţilor la sacra hirotonire
               2° Despre impedimentele la primirea sau exercitarea hirotonirilor sacre
          Art. III: Despre cele ce trebuie să preceadă sacra hirotonire
          Art. IV: Despre timpul, locul, înregistrarea şi certificatul sacrei hirotoniri
     CAP. VII: DESPRE CĂSĂTORIE
          Art. I: Despre grija pastorală şi despre cele ce trebuie să preceadă celebrarea căsătoriei
          Art. II: Despre impedimentele dărâmătoare în general
          Art. III: Despre impedimente în speţă
          Art. IV: Despre căsătoriile mixte
          Art. V: Despre consimţământul matrimonial
          Art. VI: Despre forma celebrării căsătoriei
          Art. VII: Despre validarea căsătoriei
               1° Despre validarea simplă
               2° Despre însănătoşirea în rădăcină
          Art. VIII: Despre separarea soţilor
               1° Despre desfacerea legăturii
               2° Despre separarea cu rămânerea legăturii
     CAP. VIII: DESPRE SACRAMENTALE, DESPRE LOCURILE ŞI DESPRE TIMPURILE SACRE, DESPRE CULTUL SFINŢILOR, DESPRE VOT ŞI DESPRE JURĂMÂNT
          Art. I: Despre sacramentale
          Art. II: Despre locurile sacre
               1° Despre biserici
               2° Despre cimitire şi despre funeraliile bisericeşti
          Art. III: Despre zilele de sărbătoare şi de penitenţă
          Art. IV: Despre cultul Sfinţilor, al sacrelor icoane sau imagini şi al relicvelor
          Art. V: Despre vot şi despre jurământ

TITLU XVII: DESPRE BOTEZAŢII NECATOLICI CARE VIN LA DEPLINA COMUNIUNE CU BISERICA CATOLICĂ

TITLU XVIII: DESPRE ECUMENISM, ADICĂ DESPRE PROMOVAREA UNITĂŢII CREŞTINILOR

TITLU XIX: DESPRE PERSOANE ŞI DESPRE ACTELE JURIDICE
     CAP. I: DESPRE PERSOANE
          Art. I: Despre persoanele fizice
          Art. II: Despre persoanele juridice
     CAP. II: DESPRE ACTELE JURIDICE

TITLU XX: DESPRE FUNCŢII
     CAP. I: DESPRE PREVEDEREA CANONICĂ A FUNCŢIILOR
          Art. I: Despre alegeri
          Art. II: Despre cerere
     CAP. II: DESPRE PIERDEREA FUNCŢIEI
          Art. I: Despre renunţare
          Art. II: Despre transfer
          Art. III: Despre îndepărtare
          Art. IV: Despre privare

TITLU XXI: DESPRE PUTEREA DE CONDUCERE

TITLU XXII: DESPRE RECURSURILE CONTRA DECRETELOR ADMINISTRATIVE

TITLU XXIII: DESPRE BUNURILE TEMPORARE ALE BISERICII
     CAP. I: DESPRE DOBÂNDIREA BUNURILOR TEMPORARE
     CAP. II: DESPRE ADMINISTRAREA BUNURILOR BISERICEŞTI
     CAP. III: DESPRE CONTRACTE, MAI ALES DESPRE ÎNSTRĂINĂRI
     CAP. IV: DESPRE DORINŢELE PIOASE ŞI DESPRE FUNDAŢIILE DE PIETATE

TITLU XXIV: DESPRE JUDECĂŢI ÎN GENERAL
     CAP. I: DESPRE FORUL COMPETENT
     CAP. II: DESPRE SLUJITORII TRIBUNALELOR
          Art. I: Despre Vicarul judecătoresc, despre judecători şi despre auditori
          Art. II: Despre promotorul dreptăţii, despre apărătorul legăturii şi despre notar
          Art. III: Despre slujitorii tribunalelor ce se aleg din diferite eparhii sau Biserici sui iuris
     CAP. III: DESPRE OBLIGAŢIILE JUDECĂTORILOR ŞI AI ALTOR SLUJITORI AI TRIBUNALELOR
     CAP. IV: DESPRE ORDINEA EXAMINĂRILOR
     CAP. V: DESPRE TERMENII DE JUDECATĂ, AMÂNARE ŞI LOC
     CAP. VI: DESPRE PERSOANELE ADMISE ÎN AULĂ ŞI DESPRE MODUL ÎNTOCMIRII ŞI PĂSTRĂRII ACTELOR
     CAP. VII: DESPRE RECLAMANT ŞI PÂRÂT
     CAP. VIII: DESPRE PROCURATORII LA LITIGII ŞI DESPRE AVOCAŢI
     CAP. IX: DESPRE ACŢIUNI ŞI EXCEPŢII
     CAP. X: DESPRE MODUL DE EVITARE A JUDECĂŢILOR
          Art. I: Despre tranzacţie
          Art. II: Despre compromisul arbitrar

TITLU XXV: DESPRE JUDECATA CONTENCIOASĂ
     CAP. I: DESPRE JUDECATA CONTENCIOASĂ OBIŞNUITĂ
          Art. I: Despre cererea de introducere a litigiului
          Art. II: Despre citaţie şi despre intimarea sau notificarea actelor judiciare
          Art. III: Despre contestarea litigiului
          Art. IV: Despre suspendarea, perimarea şi renunţarea instanţei litigiului
          Art. V: Despre probe
               1° Despre declaraţiile părţilor
               2° Despre proba prin documente
               3° Despre martori şi despre mărturii
               4° Despre experţi
               5° Despre apropiere şi despre recunoaşterea judiciară
               6° Despre presupuneri
          Art. VI: Despre cauzele incidentale
               1° Despre părţile ce nu se prezintă
               2° Despre intervenţia unui terţ în cauză
               3° Despre tentative în cursul litigiului
          Art. VII: Despre publicarea actelor, despre concluzia în cauză şi despre discutarea cauzei
          Art. VIII: Despre pronunţările judecătorului
          Art. IX: Despre atacarea sentinţei
               1° Despre cererea de nulitate contra unei sentinţe
               2° Despre apel
          Art. X: Despre obiectul judecat, despre restituirea integrală şi despre opoziţia terţului
               1° Despre obiectul judecat
               2° Despre restituirea integrală
               3° Despre opoziţia terţului
          Art. XI: Despre apărarea gratuită şi despre cheltuielile judiciare
          Art. XII: Despre executarea sentinţei
     CAP. II: DESPRE JUDECATA CONTENCIOASĂ SUMARĂ

TITLU XXVI: DESPRE UNELE PROCESE SPECIALE
     CAP. I: DESPRE PROCESELE MATRIMONIALE
          Art. I: Despre cauzele pentru declararea nulităţii matrimoniale
               1° Despre forul competent
               2° Dreptul de a ataca căsătoria
               3° Despre obligaţiile judecătorilor şi a tribunalului
               4° Despre probe
               5° Despre sentinţă şi despre apel
               6° Despre procesul prin documente
               7° Despre normele generale
          Art. II: Despre cauzele de separare a soţilor
          Art. III: Despre procesul morţii presupuse a soţului
          Art. IV: Despre procedura pentru obţinerea dezlegării căsătoriei neconsumate, sau dezlegarea căsătoriei în favoarea credinţei
     CAP. II: CAUZELE PENTRU DECLARAREA NULITĂŢII SACREI HIROTONIRI
     CAP. III: DESPRE PROCEDURA LA ÎNLĂTURAREA SAU LA TRANSFERAREA PAROHILOR
          Art. I: Despre modul de procedare în îndepărtarea parohilor
          Art. II: Despre modul procedurii în transferarea parohilor

TITLU XXVII: DESPRE SANCŢIUNILE PENALE ÎN BISERICĂ
     CAP. I: DESPRE DELICTE ŞI PEDEPSE ÎN GENERAL
     CAP. II: DESPRE PEDEPSELE PENTRU DELICTE SINGULARE

TITLU XXVIII: DESPRE PROCEDURA APLICĂRII PEDEPSEI
     CAP. I: DESPRE JUDECATA PENALĂ
          Art. I: Despre investigaţia prealabilă
          Art. II: Despre desfăşurarea judecăţii penale
          Art. III: Despre acţiunea pentru repararea daunelor
     CAP. II: DESPRE APLICAREA PEDEPSELOR PRIN DECRET EXTRAJUDICIAR

TITLU XXIX: DESPRE LEGE, DESPRE OBICEIURI ŞI DESPRE ACTELE ADMINISTRATIVE
     CAP. I: DESPRE LEGILE BISERICEŞTI
     CAP. II: DESPRE OBICEI
     CAP. III: DESPRE ACTELE ADMINISTRATIVE
          Art. I: Despre procedura emiterii decretelor extrajudiciare
          Art. II: Despre executarea actelor administrative
          Art. III: Despre rescripte
               1° Despre privilegii
               2° Despre dispense

TITLU XXX: DESPRE PRESCRIERE ŞI DESPRE CALCULAREA TIMPULUI
     CAP. I: DESPRE PRESCRIERE
     CAP. II: DESPRE CALCULAREA TIMPULUI