CCEO

Înapoi la cuprins

TITLUL XXIV
DESPRE JUDECĂŢI ÎN GENERAL

CAPITOLUL VI
DESPRE PERSOANELE ADMISE ÎN AULĂ ŞI DESPRE MODUL ÎNTOCMIRII ŞI PĂSTRĂRII ACTELOR

Can. 1129 - § 1. (= 1470) Dacă nu se prevede expres altfel de dreptul particular al Bisericii sui iuris, în timp ce se dezbat cauze în faţa tribunalului, vor fi admişi în aulă numai cei pe care legea sau judecătorul îi stabileşte ca fiind necesari pentru desfăşurarea procesului.
         § 2. Judecătorul îi poate pedepsi cu pedepse corespunzătoare pe toţi cei care, asistând la proces, au avut lipsă gravă de respect şi de supunere datorate tribunalului, după ce i-a admonestat în zadar; îi poate suspenda şi pe avocaţi şi pe procuratori chiar şi de la exercitarea funcţiei lor în faţa tribunalelor bisericeşti.

Can. 1130 - (= 1471) Dacă vreo persoană ce trebuie interogată utilizează o limbă necunoscută judecătorului sau părţilor, se va recurge la un interpret jurat, desemnat de judecător; totuşi declaraţiile se vor redacta în scris, în limba originală, şi se va adăuga traducerea; de asemenea, se va recurge la un interpret şi dacă trebuie interogat un surd sau un mut, exceptând cazul în care judecătorul preferă eventual să se răspundă în scris la întrebările sale.

Can. 1131 - § 1. (= 1472 § 1) Toate actele judiciare, fie cele ce privesc meritul chestiunii, adică actele cauzei, fie cele ce aparţin formei procedurii, adică actele procesului, trebuie redactate în scris.
         § 2. Fiecare foaie a actelor trebuie numerotată şi prevăzută cu o ştampilă autentică.

Can. 1132 - (= 1473) Ori de câte ori în actele judiciare se cere semnătura părţilor sau a martorilor, dacă partea sau martorul nu poate sau nu vrea să semneze, se va nota aceasta în aceleaşi acte, şi în acelaşi timp judecătorul şi notarul se vor încredinţa că actul însuşi a fost citit cuvânt cu cuvânt părţii sau martorului şi că partea sau martorul nu a putut sau nu a vrut să semneze.

Can. 1133 - § 1. (= 1475) La terminarea judecăţii, documentele care sunt proprietatea privaţilor trebuie să fie restituite, însă după ce s-a păstrat o copie.
         § 2. Fără mandatul judecătorului le este interzis notarilor şi cancelarului să elibereze copii ale actelor judiciare şi ale documentelor dobândite în proces.
         § 3. Scrisorile anonime trebuie distruse şi nu se va face menţiune în acte; în acelaşi fel trebuie distruse orice altă scriere şi scrisori iscălite, care nu aduc nimic meritului cauzei sau care sunt calomnioase în mod cert.