CCEO

Înapoi la cuprins

TITLUL XXV
DESPRE JUDECATA CONTENCIOASĂ

CAPITOLUL I
DESPRE JUDECATA CONTENCIOASĂ OBIŞNUITĂ

Art. I
Despre cererea de introducere a litigiului

Can. 1185 - (= 1502) Cine vrea să cheme pe cineva la judecată trebuie să prezinte judecătorului competent cererea de introducere a litigiului în care se propune obiectul controversei şi se cere slujirea judecătorului.

Can. 1186 - § 1. (= 1503) Judecătorul poate admite o cerere orală ori de câte ori, fie reclamantul este împiedicat să prezinte o cerere de introducere a litigiului, fie cauza este uşor de cercetat şi are o importanţă minoră.
         § 2. Totuşi, în ambele cazuri, judecătorul îi va ordona notarului să redacteze un act scris, care va trebui să fie citit reclamantului şi aprobat de către acesta, şi [act] care ţine locul cererii de introducere a litigiului scrise de reclamant, cu toate efectele juridice.

Can. 1187 - (= 1504) Cererea de introducere a litigiului trebuie:
         1° să exprime în faţa cărui judecător este introdusă cauza, ce se cere şi de la cine se cere;
         2° să indice pe ce drept se bazează reclamantul şi, măcar la modul general, pe care fapte şi probe pentru demonstrarea celor afirmate;
         3° să fie semnată şi datată cu ziua, luna şi anul de către reclamant sau procuratorul său precum şi locul unde reclamantul sau procuratorul său locuiesc, sau au spus că au reşedinţa, pentru a primi actele;
         4° să indice domiciliul sau cvasi-domiciliul pârâtului.

Can. 1188 - § 1. (= 1505) Judecătorul unic sau preşedintele tribunalului colegial, după ce a văzut fie că este de competenţa sa, fie că reclamantului nu-i lipseşte capacitatea de a sta la judecată, trebuie printr-un decret al său să admită sau să refuze cât mai repede cererea de introducere a litigiului.
         § 2. Cererea de introducere a litigiului poate fi refuzată numai dacă:
         1° judecătorul sau tribunalul sunt incompetenţi;
         2° se constată fără nici un dubiu că reclamantul nu are capacitatea legitimă să stea la judecată;
         3° nu a fost respectat can. 1187 nn. 1-3;
         4° rezultă în mod cert din cererea de introducere a litigiului, că cererea este lipsită de orice fundament şi este imposibil să apară vreun fundament din proces.
         § 3. Dacă cererea de introducere a litigiului este respinsă pentru vicii care se pot corecta, reclamantul poate prezenta din nou aceluiaşi judecător o cerere corectată.
         § 4. Împotriva respingerii cererii de introducere a litigiului, partea are întotdeauna dreptul integral, în timp util de zece zile, să interpună recurs motivat la tribunalul de apel sau, dacă cererea a fost refuzată de preşedinte, la colegiu; această chestiune a respingerii însă trebuie să fie definită cât mai expeditiv.

Can. 1189 - (= 1506) Dacă judecătorul, în decurs de o lună de la prezentarea cererii de introducere a litigiului, nu a emis decretul de acceptare sau respingere a cererii, partea interesată poate înainta o cerere pentru ca judecătorul să-şi îndeplinească sarcina sa; dacă însă, în ciuda acestei cereri, judecătorul tace, după trecerea inutilă a zece zile, socotite de la instanţa făcută, cererea se consideră admisă.