CCEO

Înapoi la cuprins

TITLUL XXVIII
DESPRE PROCEDURA APLICĂRII PEDEPSEI

CAPITOLUL II
DESPRE APLICAREA PEDEPSELOR PRIN DECRET EXTRAJUDICIAR

Can. 1486 - § 1. (1720 § 1) Pentru validitatea decretului prin care se aplică o pedeapsă se cere ca:
         1° acuzatul să fi luat la cunoştinţă despre acuzare şi despre probe, dându-i-se posibilitatea de a-şi exercita pe deplin apărarea sa, exceptând cazul în care, citat conform normei dreptului, a neglijat să se prezinte;
         2° discuţia verbală între Ierarh sau delegatul său şi acuzat să fie făcută în prezenţa promotorului dreptăţii şi a notarului;
         3° în decret să fie expuse motivele în fapt şi în drept pe care se întemeiază pedeapsa.
         § 2. Pedepsele despre care vorbeşte can. 1426, § 1, totuşi pot fi impuse fără această procedură, dacă rezultă în scris că au fost acceptate de către partea vinovată.

Can. 1487 - § 1. Recursul împotriva decretului prin care se aplică o pedeapsă, poate fi interpus autorităţii superioare competente în termen de zece zile utile după ce a fost intimat.
         § 2. Acest recurs suspendă puterea decretului.
         § 3. Împotriva deciziei autorităţii superioare nu se dă recurs ulterior.