Pastorala de Crăciun a PS Alexandru

ALEXANDRU,

Din mila lui Dumnezeu şi graţie Sfântului Scaun Apostolic al Romei,
Episcop român unit, greco-catolic,
al Eparhiei de LUGOJ

Onoratului cler
şi iubitului popor credincios

har, binecuvântare şi mântuire de la Dumnezeu-Tatăl
şi de la Domnul nostru Isus Cristos

„Nu vă temeţi, căci iată vă vestesc bucurie mare, care va fi la tot poporul: vi s-a născut astăzi Mântuitor, care este Cristos Domnul” (Lc. 2,10-11)

Iubiți frați întru preoție,
Iubiții mei fii sufletești,
Iubiți credincioși,

Sărbătoarea Crăciunului ne face să retrăim cel mai fericit eveniment din istoria omenirii: Naşterea lui Cristos, venirea Fiului lui Dumnezeu cu trup omenesc în mijlocul nostru.

Astăzi Dumnezeu a venit în mijlocul nostru, întrupându-se, făcându-se om întru toate asemenea nouă, afară de păcat. S-a înjosit pentru a ne înălţa. S-a făcut părtaş de firea noastră omenească, pentru ca sa ne facă părtaşi de firea Sa dumnezeiască. În această zi celebrăm un mare mister al credinţei noastre. Mister al umilinţei lui Dumnezeu, care parcă nu se mulţumeşte numai cu faptul de a se face om, dar doreşte să vină pe lume născându-se în cruntă sărăcie, cu toate că este Creatorul lumii.

Dumnezeu prevesteşte prin profetul Său Isaia naşterea lui Mesia; şi iată că, la împlinirea timpurilor, El trimite în lume pe însuşi Fiul Său, pentru ca prin El să împace lumea cu Sine.

„Un prunc ni s-a născut, un fiu ni s-a dat nouă” (Is. 9,6). Acest prunc a sfărâmat jugul care ne apăsa şi toiagul care ne lovea spatele. El este cel care ne-a împăcat cu Tatăl Ceresc şi cu preţul sângelui Său ne-a dobândit mântuirea luând asupra Sa păcatele noastre, drept pentru care este numit: „Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie” (Is. 9, 5). „Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe unicul său Fiu l-a dat ca toți cei ce cred în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3,16)

Sărbătoarea Crăciunului este o sărbătoare a păcii, a împăcării și a dragostei. Patriarhii și Profeții din vechime au dorit cu atâta dor și suspine să vadă această zi a nașterii Mântuitorului și nu au văzut-o.

La plinirea timpului, dreptul Simeon a avut marea bucurie să-L vadă pe Isus când avea 40 de zile, și să-L țină în brațele sale și să-L preamărească pe Dumnezeu.

Și noi trebuie să petrecem aceste sărbători aducând veșnicului Părinte, laude și mulțumiri pentru milostivirea Sa față de noi.

Să mulțumim Tatălui ceresc care din iubire nemărginită L-a trimis pe Fiul Său Unul-născut pentru noi păcătoșii, să ne elibereze de tirania diavolului care ne stăpânea.

Să mulțumim Domnului Nostru Isus Cristos care a venit în lume întrupându-Se, la fel să vină să locuiască spiritual și în sufletele noastre cu bogatele sale haruri.

Sfântul Luca, în Evanghelia sa, ne relatează până în cele mai mici amănunte evenimentul naşterii lui Isus. Faptul că evanghelistul precizează atât de exact timpul şi locul în care S-a născut Isus nu este o pură întâmplare. El vrea să ne arate că este vorba despre un eveniment real care s-a petrecut cu adevărat într-un timp şi loc anume, şi că este vorba despre o persoană istorică şi nu de una imaginară sau legendară.

Iubiți credincioși,

Domnul a venit în lumea aceasta născându-Se nu în vreun palat al celor bogaţi ci într-un grajd sărăcăcios. Cu toate acestea Sfânta Fecioară şi Sfântul Iosif îşi pleacă genunchii în faţa Lui recunoscând în El pe Cristos, pe Mesia, pe Dumnezeu. Şi iată că peste puţin timp vin şi-L caută pe Isus câţiva păstori cărora îngerul Domnului le adusese vestea cea bună, aşteptată de mii de ani, spunându-le: „Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi la tot poporul; că vi s-a născut astăzi Mântuitor, Care este Cristos Domnul” (Lc. 2,10-11).

Îngerul le vesteşte unor păstori izolaţi care nu cunosc legea, oameni care erau marginalizaţi de societate şi necunoscuţi. Ei au avut darul să audă pentru prima dată vestea cea mare care era aşteptată de întreaga lume.

„Poporul care locuia întru întuneric va vedea lumină mare şi voi cei care locuiți în latura umbrei morţii lumină va străluci peste voi” (Is. 9,1) Intervenţia lui Dumnezeu se realizează în Isus Cristos. El este lumina călăuzitoare care coboară la noi pentru a restabili legătura noastră cu Dumnezeu. Prin opera Lui se realizează în mod perfect eliberarea poporului. Dar nu este vorba de o eliberare politică, ci de o eliberare totală de sub jugul păcatului.

În această zi să ne bucurăm cu toţii în Domnul pentru că s-a născut Mântuitorul lumii. Astăzi a coborât din cer pacea adevărată: „După ce Dumnezeu odinioară în multe rânduri şi în multe chipuri, a vorbit părinţilor noştri prin prooroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe Care L-a pus moştenitor a toate” (Evr. 1, 1-2).

Avem şi noi misiunea de a mărturisi acest eveniment tuturor oamenilor. Să nu ne ruşinăm de misiunea noastră de creştini. Astăzi Biserica noastră saltă de frumuseţea cântărilor de Crăciun: „Cristos se naşte, slăviţi-L; Cristos din cer, întâmpinaţi-L; Cristos pe pământ, înălţaţi-vă. Cântaţi Domnului tot pământul!” (Catavasiile Naşterii Domnului).

Astăzi copiii, prin serbările de Crăciun, vestesc bucuria Naşterii Domnului, iar creştinii cântă pe întreg pământul colinde sfinte care veselesc inimile credincioşilor şi-L preamăresc pe Isus Cristos, care a venit la noi să ne împace şi să ne mântuiască.

„Astăzi S-a născut Cristos, Mesia chip luminos
Lăudați și cântați și vă bucurați”

Astăzi clopotele vestesc Naşterea Domnului pe pământ, iar sfintele biserici saltă de bucurie şi de frumuseţea slujbelor, căci astăzi a venit la noi Isus Cristos, Mântuitorul lumii. Astăzi toţi creştinii vin la biserică să cânte, să se roage, să-L întâmpine pe împăratul Cristos şi să se împărtăşească cu Trupul şi Sângele Domnului.

Cristos s-a născut cu trupul numai odată la Betleem, dar spiritual se naşte permanent în inimile şi sufletele noastre prin rugăciune, prin Sfânta Liturghie şi prin Sfintele Taine.

Peştera din Betleem s-a transformat astăzi în nenumărate biserici creştine răspândite în toată lumea. Ieslea în care s-a culcat Cristos este înlocuită astăzi cu sfintele altare pe care se săvârşeşte Sfânta Liturghie.

Iubiți credincioși,

Să mulțumim Bunului Dumnezeu pentru darul acesta atât de mare că ni l-a dat pe unicul Său Fiu care aduce pacea și dragostea Tatălui Ceresc.

Să mulțumim lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu care a acceptat să vină în lume pentru a împlini opera răscumpărătoare a neamului omenesc: „Iată-mă Dumnezeule vin să fac voia Ta” (Evr. 10,10). Să mulțumim Preacuratei Fecioarei Maria care L-a născut pe Isus Cristos.

Toată suflarea să laude pe Domnul, să-L lăudăm pe pruncul Isus-Dumnezeu venit pe pământ, și să-L rugăm să ne dea darurile de care avem nevoie; să dea pace lumii și dragoste între oameni.

„Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire”. Amin.

*

*       *

Cu aceste gânduri şi cu părintească dragoste, Vă dorim să petreceţi Sfintele Sărbători ale Naşterii Domnului şi ale Anului Nou 2016 cu sănătate şi belşug de haruri cereşti.

Sărbători fericite!

La mulți și fericiți ani!

Cu arhierești binecuvântări,

ALEXANDRU,
Episcop de Lugoj

Dată la Reşedinţa Noastră Episcopală din Lugoj, la praznicul Naşterii Domnului, Anul Domnului 2015.

Însemnare: Această pastorală se va citi în fiecare biserică parohială la Sfânta Liturghie din prima zi de Crăciun, iar în filii a doua zi.

ComentariiExprimaţi-vă opinia