Traducere oficială a scrisorii Preasfinţiei Sale Episcopul John Michael Botean
adresată Domnului Preşedinte şi Premierului României.

5 Februarie 2009
Biroul Episcopului Eparhial

Domnului Traian Băsescu
Preşedintele României

Domnului Emil Boc
Prim Ministru al României

Domnule Preşedinte,
Domnule Prim Ministru,

Vă scriu aceste rânduri în legătură cu o problemă pe care cu siguranţă o cunoaşteţi foarte bine şi anume propunerea legislativă înaintată Parlamentului României, PL 368/2007. Sunt Episcopul Eparhiei Greco-Catolice Sf. Gheorghe cu sediul în Canton, Ohio, Statele Unite ale Americii. Ca Episcop, reprezint interesele tuturor credincioşilor Români Greco-Catolici din Statele Unite ale Americii.

Sunt complet bulversat şi dezamăgit că această legislaţie, care nu a primit nici o recomandare pozitivă şi pe deasupra a şi fost respinsă de către Senat când a fost introdusă pentru prima dată, vede din nou lumina zilei.

Nu pot să înteleg cum după 20 de ani după ce regimul tiranic Ceauşist a fost înlăturat, o ţară care acum face parte din NATO şi din Comunitatea Europeană ar considera să ratifice o lege care încalcă în mod brutal drepturile şi libertăţile fundametale ale omului. În modul în care a fost concepută şi prin intenţia pe care o are, această propunere legislativă pare a fi dată de către un totalitarism dictatorial decât de persoane care se bucură de libertate. În timp ce pare să susţină un mod de tratare cinstit şi egal în ceea ce priveşte proprietăţile a (numai) 2 din multele religii reconuscute în România, se bazează pe aplicarea ilegală a principiilor legii majorităţii şi a proporţionalităţii pentru a rezolva disputele cererilor de retrocedare a proprietăţii, cereri făcute pe bază legislativă.

Legea este nedreaptă prin faptul că refuză dreptul cetăţenilor Români şi a instituţiilor lor libere să posede şi să-şi păstreze proprietatea. Încearcă să rezolve conflictul prin acordarea de privilegii unui grup de cetăţeni, în timp ce celălalt grup este privat de dreptul ce i se cuvine de fapt. Impune principiul majorităţii dictatoriale, în timp ce drepturile minorităţii sunt complet ignorate. Trece cu vederea complet peste distincţia dintre proprietar de drept şi posesie ilegală.

Legea nu este deloc practică. Chiar dacă idealurile ei legale ar fi clare (dar nu sunt) nu-mi pot da seama cum acestea pot fi îndeplinite. Nu încearcă să restabilească dreptatea sau să întărească litera legii în ţara dumneavoastră. Această propunere legislativă va produce doar consternarea şi ridiculizarea comunităţii internaţionale, în ciuda faţadei democratice ce pare a fi urmărită prin adoptarea acestei legi. Nu va face absolut nimic spre a stabili armonia între diferitele elemente ale societăţii Române; dimpotrivă, minorităţile etnice şi religioase din întreaga ţară, care vor vedea totalitarismul ce se ascunde sub această propunere legislativă, din frică de sine şi a interesele lor proprii, vor reacţiona ca atare.

Această lege nu va face nimic pentru a-i face pe Români cetăţeni mai buni şi mai susţinători faţă de ţara lor. În schimb va creea un sens mizantrop şi de disperare care îi vor face să fie perfect pregătiţi pentru noul despotism. Va răsturna procesul juridic, care este forumul de drept în rezolvarea tuturor cazurilor disputate, făcând loc aroganţei puterii legislative.

Ca un ultim aspect legea aceasta, în sine, este imorală. Este fără nici o îndoială, mai degrabă cu neruşinare, un act de persecuţie religioasă sub masca democraţiei. Mai degrabă, scoate la iveală mentalitatea inculcată din societatea Română care îi vede pe Greco-Catolici ca, în cel mai bun caz, cetăţeni de clasă inferioară, dacă nu, de fapt, trădători ai naţiunii lor proprii, în timp ce Biserica Greco-Catolică a fost de fapt leagănul identităţii naţionale Române şi iniţiatoarea unităţii naţionale Române încă de la începuturi prin Marea Unire din 1918.

Această legislaţie pune pe piedestalul Societăţii Române persecuţia şi restabileşte manipularea socială Stalinistă, ce poate fi văzut prin nereuşita regimului comunist în încercarea lui de a extermina Biserica Greco-Catolică timp de 41 de ani. Exploatează tensiuni religioase şi creează neînţelegeri în favorul anumitor partide politice. Simplul fapt că proiectul de lege a fost readus spre a fi reanalizat după ce iniţial a fost respins, a cauzat deja o temere imensă şi dezamăgire tuturor Românilor loiali care realizează cum compatrioţii lor îi resping iar ţara lor încearcă să le retrimită Biserica înapoi în catacombe unde au fost forţaţi să ajungă prima dată de către opresia comunistă din 1948.

În final, PL 368/2007 calomniază textul Constituţiei Române prin faptul că smulge dreptul la libertate al Bisericii Greco-Catolice despre care ambele documentele vorbesc. Fără posibilitatea de a fi proprietar şi de a îţi mentine proprietatea de drept, pretenţiile la „libertate” nu îşi au nici un scop.

Este de datoria statului să asigure dreptatea pentru toţi cetăţenii ei şi să urmărească bunul comun. Nu numai că statul trebuie să-şi facă datoria, ci trebuie să fie văzut că îşi face datoria. Dacă legea aceasta va fi promulgată de către Parlamentul Român, nu va arăta nici că statul îşi face datoria nici că este văzut că îşi face datoria, iar dacă credeţi că acest lucru va fi trecut cu vederea de către întreaga lume ar însemna să trăiţi în deziluzie. Mai mult decât atât, având în vedere că nici măcar nu arată o aparenţă a dreptăţii, va expune România la judecata critică a altor naţiuni, şi acea judecată va fi una drept meritată. Sunt convins că nu va ridica prestigiul României în faţă întreagii lumi ca fiind o ţară a libertăţii, toleranţei şi a dreptăţii.

PL 368/2007 are o intenţie rea, diabolică în ceea ce urmăreşte, şi în efectele pe care aceasta le va avea. Nu numai că nu trebuie lăsată să fie promulgată ca lege, nici măcar nu ar trebui să fie discutată şi analizată de către Camera Deputaţilor. Trebuie să fie retrasă. Să puneţi întreaga naţiune la discuţie de idei pe linia acestei legislaţii ar însemna să aprindeţi mânii ce s-ar putea dovedi a fi greu de controlat.

Sunt sigur că membrii Parlamentului se pot dovedi a fi mai mult decât atât. Scopul meu în a vă scrie această scrisoare este acela de a îmi exprima suportul faţă de cererea exprimată de către Preafericirea Sa, Arhiepiscopul Lucian al Alba-Iuliei şi Făgăraşului prin scrisoarea pe care v-a adresat-o (Nr. 6/28.01.2009) ca acest proiect de lege să fie retras.

Dacă va fi promulgată această lege, am temerea că, în anii ce îi vor urma, va aduce ruşine ţării strămoşilor mei. Este cu siguranţă un pas înapoi şi un efort de a reînvia spiritul dictatorial şi de opresie. Generaţiile viitoare de Români se vor uita în trecut şi se vor întreba cum o ţară, care a ieşit o dată din totalitarism, îl alege în mod liber încă o dată.

Cu stimă,
Preasfinţitul John Michael Botean
Episcopul Eparhiei Sf. Gheorghe
din Canton a Românilor

* * *

February 5, 2009

Mr. Traian Basescu
President of Romania

Mr. Emil Boc
Prime Minister of Romania

Dear Mr. President,
Dear Mr. Prime Minister,

I am writing about a matter of which you are already quite aware, namely the legislation now pending before Parliament known as PL 368/2007. I am the bishop of the Romanian Greek-Catholic Eparchy of St. George, whose see is located in Canton, Ohio, USA. As bishop, I have the pastoral care of all Romanian Greek-Catholics in the United States.

I am quite astonished and dismayed that this legislation, which received no positive recommendation and was defeated in the Senate when first introduced, has again seen the light of day. It is beyond my comprehension that, twenty years after the defeat of the tyrannical Ceausescu regime, a country now a part of NATO and the European Union could even consider passing a law that so brutally tramples fundamental human rights and freedoms. In its conception and intent, it is more worthy of a totalitarian dictatorship than of a free people. While purporting to offer fair and just treatment as regards the properties of (only) two of Romania’s several recognized religions, it relies upon the illegitimate application of the principles of majority rule and proportionality to settle disputed property claims by legislative fiat.

The law is unjust in that denies the right of Romanian citizens and their free institutions to own and keep property. It attempts to settle conflict by the granting of privilege to one group of citizens at the expense of the just demands of another group. It imposes the dictatorship of the majority while failing to secure the rights of the minority. It overlooks the just distinction between rightful ownership and unlawful possession.

The law is impractical as well. Even if its legitimate aims were clear (and they are not), I fail to see how it could achieve them. It does nothing to establish justice or strengthen the rule of law in your country. It will not result in anything more than the consternation and ridicule of the international community, despite the veneer of democratic process being pursued in its adoption. It will do nothing to promote harmony among the various elements of Romanian society; on the contrary, religious and ethnic minorities throughout the land will see the hand of totalitarianism behind it and, fearing for themselves and their own interests, are likely to react accordingly.

This law will do nothing whatsoever to make Romanians better and more engaged citizens of their own republic. It will instead spread a sense of cynicism and despair that will only make them more ripe for new despotism. It will subvert the judicial process, which is the proper forum for the resolution of disputed claims, with the raw exercise of legislative hubris.

Finally, the law is itself immoral. It is unmistakably, indeed rather brazenly, an act of religious persecution masquerading as democracy. It renders patent the heretofore subtle prejudice in Romanian society that sees Greek-Catholics as, at best, second-class citizens, if not actually traitors to their nation, whereas the Greek-Catholic church was the very cradle of Romanian national identity and the engine of Romanian national unity from its inception through the Great Union of 1918.

This legislation enshrines religious persecution in Romanian law and establishes Stalinist social engineering, seen in the unsuccessful attempt by the communist regime to exterminate the Greek-Catholic Church for 41 years, on a permanent footing in Romanian society. It exploits religious tension and disagreement for partisan political purposes. The very fact that the law was brought back for reconsideration after its initial defeat has already caused considerable fear and much heartbreak to loyal Romanians who now see their compatriots rejecting them and their country trying to force their church back into the catacombs into which they were forced by communist oppression in 1948.

Finally, PL 368/2007 belies the Constitution of Romania and its own text insofar as it takes away the very freedom of the Greek-Catholic Church of which both documents speak. Without the ability to own and keep rightful property, such claims to „freedom” are meaningless.

It is the duty of the state to secure justice for all of its citizens and to pursue the common good. Not only must it do its duty, it must be seen to be doing its duty. Passage of this law by Romania’s parliament would do neither, and to believe that this would escape the world’s attention is to engage in delusion. Moreover, since it does not even possess the appearance of justice, it would expose Romania to the critical judgment of other nations, and that judgment would be well deserved. I am absolutely certain that it will not enhance Romania’s prestige in the world as a land of freedom, tolerance, and justice.

PL 368/2007 is evil in its intent, evil in its design, and evil in its effects. Not only should it not be passed, it should not even see debate on the floor of the House of Deputies. It should be withdrawn. To subject the nation to a debate along the lines of this legislation would be to ignite passions that may prove to be quite difficult to contain.

I am sure members of Parliament can do better than that. My purpose in writing is to express my support for the request of His Beatitude, Archbishop Lucian of Alba Iulia and Fagaras, expressed in his letter (Nr. 6/28.01.2009) to you, that this law be withdrawn from consideration.

If passed, I am afraid that this law will bring shame upon the country of my ancestors for many years to come. It is a decisive step backward and an effort to revive the oppressive and hateful spirit of dictatorship. Future generations of Romanians will look back in wonder at how a country, having escaped totalitarianism once, would deliberately choose it again.

Respectfully,
(Most Reverend) John Michael Botean
Bishop, Eparchy of St. George in Canton for the Romanians